Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία

Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δημοτικοί σύμβουλοι μέτοχοι κεφαλαιουχικών εταιρειών (όπως Α.Ε.), που έχουν σύμβαση με τον δήμο, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας και το αντικείμενο της σύμβασης να ξεπερνά τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως. Το ποσό της σύμβασης δεν επιμερίζεται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε εταίρου στην εταιρία.

Ανώνυμη εταιρεία έχει συνάψει δύο συμβάσεις με τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, συνολικού ποσού περίπου 40.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Και οι δύο συμβάσεις είναι σε ισχύ και λήγουν στις 30.11.2019. Σε ισχύ βρίσκονταν επίσης τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης των ψηφοδελτίων όσο και κατά την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων.

Με την απόφαση ανακήρυξης των υποψηφίων ανακηρύχθηκαν ως υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι ένας με τον συνδυασμό «Ενωμένοι Μπορούμε», και ένας με τον συνδυασμό «Μαζί αλλάζουμε», οι οποίοι είναι μέτοχοι στην ανωτέρω εταιρεία με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός να ξεπερνά 5% του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πολίτες αυτοί, δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκλογές και αν συμμετέχουν δεν μπορούν να εκλεγούν με αποτέλεσμα, η συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία να συνιστά αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος, αφού οι πιθανοί ψηφοφόροι τους θα τους ψηφίζουν για να μπουν στο δημοτικό συμβούλιο χωρίς όμως να είναι νόμιμη η εκλογή τους και μετά από τις νόμιμες διαδικασίες να εκπέσουν.

Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από όλους το σκεπτικό του νομοθέτη που τάσσει έναν τέτοιο περιορισμό προκειμένου να διασφαλίζει ότι αποφεύγονται οι πελατειακές σχέσεις μεταξύ Δήμου και επιχειρήσεων.

Έχουμε ήδη ενημερώσει τους επικεφαλής των συνδυασμών για τα ανωτέρω κωλύματα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την περίπτωση που δεν τα γνωρίζουν και καλούμε τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι γνωρίζουν το κώλυμα εκλογιμότητας τους, να παραιτηθούν από τους συνδυασμούς τους. Σε περίπτωση δε, που οι ίδιοι αρνηθούν να παραιτηθούν, καλούμε τους επικεφαλής των συνδυασμών τους να πράξουν τα δέοντα.

Νάξος, 20 Μαΐου 2019

Από το Γραφείο Τύπου